Bankowe Tytuły Egzekucyjne niezgodne z Konstytucją!

Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że wystawienie przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) jest niezgodne z zasadą równości wobec prawa.

Przepisy prawa bankowego uprawniające banki do ich wystawiania utracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Zdaniem TK, bank nie może być sędzią we własnej sprawie – bank i klient powinni być równi wobec prawa. Bank jako wierzyciel i klient jako dłużnik powinni mieć taką samą pozycję. Oba te podmioty są stronami tego samego stosunku prawnego. BTE jest przywilejem zbyt daleko idącym. Uprawnienie banku do wystawienia tytułu wykonawczego z pominięciem merytorycznej oceny sądu jest naruszeniem zasady równości wobec prawa.

 

Uprawnienie banku do wystawiania BTE wynika z ustawy prawo bankowe. Zasada równości wobec prawa zapisana jest w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

 

Konstytucja jest nadrzędnym aktem prawnym wobec ustawy i jest stosowana bezpośrednio.

 

Zdaniem adw. dr. Daniela Pawluczuka z Kancelarii PZ Capital Sądy już dzisiaj powinny brać pod uwagę, że BTE jest niezgodny z Konstytucją i już dzisiaj powinny odmawiać nadawania im klauzul wykonalności.

 

Wciąż sporne w doktrynie i orzecznictwie jest uprawnienie do kwestionowania prowadzonych w oparciu o BTE postępowań egzekucyjnych. Kancelaria PZ Capital w postępowaniach o roszczenia z „kredytów frankowych” w swojej argumentacji wskazywała na bezprawność BTE już od 2013 r.

 

Są orzeczenia Sądu Najwyższego nakazujące uwzględnianie wyroku TK, tj. kwestionowanie BTE już od wydania wyroku przez Trybunał a nie od daty 1 sierpnia 2016 r. – czyli formalnego uchylenia ich obowiązywania. Jeżeli zachodzi kolizja przepisu ustawy z przepisem Konstytucji, w żadnym razie nie można przyjmować, że przepis ustawy do czasu jego uchylenia funkcjonuje w sposób niezgodny z Konstytucją. Burzyłoby to porządek, w którym Konstytucja jest najwyższym prawem (…)” (wyr. z 10.11.1999 r., I CKN 204/98, OSNC 2000, Nr 5, poz. 94).

 

W praktyce …

 

Zgodnie z art. 4011 ustawy kodeks postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

 

Podstawą do egzekucji jest w przypadku kredytobiorców frankowych właśnie BTE. Realizacja wyroku TK w praktyce powinna zatem prowadzić do unieważnienia przez sądy prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

 

Uchylenie postępowania egzekucyjnego nie jest jednak automatyczne, potrzebne jest złożenie pozwu i przeprowadzenie postępowania sądowego.

 

Podsumowując, wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawia wątpliwości bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z Konstytucją RP.

dr. adw. Daniel Pawluczuk PZ Capital

wyrok ze strony TK